Bilgi Felsefesi

Epistemoloji felsefenin en önemli alt dalları veya disiplinlerinden biridir..”Bilgi” anlamına gelen Yunanca episteme ve “söz”, “akıl”, “bilim”, “açıklama”, “teori” anlamlarına gelen logossözcüklerinin birleşiminden meydana gelen epistemoloji, Türkçeye bilgi teorisi veya bilgi bilimi olarak çevrilir. Epistemoloji, bilginin doğası, kapsamı ve kaynağı ile ilgilenir…

Devamı…

Bilim Felsefesi

Bilim felsefesi felsefenin bilimi konu edinen alt dalı ya da disiplinidir. Bu disiplin, bilim doğasına ve özelliklede yöntemlerine, kavramlarına, ön kabullerine ve bu arada, biliminentellektüel disiplerin genel şemasına ilişkin araştırmalardan oluşur. Bilim felsefesi, söz konusu araştırmalardan oluşur…

Devamı…

Varlik Felsefesi

Ontoloji ya da varlık felsefesi, temel sorunu varlık olan felsefe disiplinidir. Varlık ya da varoluş ile bunların temel kategorilerinin araştırılmasıdır. “Varlık” ve “varoluş” ayrımını; “Varlık vardır” ve “Varlık yoktur” fikirlerini tartışır. Aristoteles’e göre ontoloji varlığın mahiyetinde varlığın bilimidir veya varlıkların incelenmesidir…

Devamı…

Ahlak Felsefesi

Ahlak felsefesinin konusu insanın davranışlarını temel alır. İnsanın yalnızca iradeli davranışları ahlak felsefesinin konusuna girer. İstenç dışı davranımlarla ahlak felsefesi ilgilenmez. Ahlak(Moralite): Bir toplumda uyulması gereken kurallar bütünüdür. Toplumdan topluma, kültürden kültüre, zamandan zamana değişiklikler gösterir…

Devamı…

Egitim Felsefesi

Eğitim felsefesi; eğitimin doğası, süreci, amaçları ve idealleri ile ilgilenen bir felsefi alandır. Eğitim toplumsal kurumlar bağlamında veya varoluşsal gelişme süreci içinde ele alınabilir. Eğitim felsefesi ise konunun toplumsal yönünden ziyade insanlık açısından eğitime yaklaşır. Eğitim felsefecilieri yaşadıkları toplumun ihtiyaçlarını göz önünde…

Devamı…

Siyaset Felsefesi

Siyaset felsefesi, felsefenin siyaseti, politik hayatı oluşturan kurumları konu alan, politik toplumları inceleyen disiplinidir. İnsanın toplumla ve politik otoriteyle nasıl bir ilişki içinde olması gerektiği sorusuyla başlayan siyaset felsefesi, farklı yönetim ve sosyal varoluş biçimlerini ele alır; mevcut kurum ve sosyal/politik ilişkileri…

Devamı…

Din Felsefesi

Din felsefesi, tanrının var olduğuna inananlar, tanrının olmadığına(yokluğuna) inananlar ve tanrının asla bilinemeyeceğine inananlar şeklinde 3 grupta özetlenebilir. Teistler, tanrıya ve onun gönderdiği kurallara, bu kuralların insanlara öğretmekle görevli olan elçilerine (burada elçilerden kastımız peygamberlerdir)…

Devamı…

Hukuk Felsefesi

Kendi içindeki her bir akımca farklı olarak tanımlanan ve içeriği oluşturulan hukuk felsefesi, felsefenin hukuka ilişkin bir alanıdır. Felsefenin temel dallarından bir olan aksiyoloji içindeki etik başlığına bağlanır. Temel problem alanları; hukukun kaynağı, amacı, adalet, mevcut hukuk düzenlerinin (pozitif hukuk) meşruiyeti vb. gibi ortaya konabilir…

Devamı…

Zihin Felsefesi

Zihin felsefesi, zihin, zihinsel olaylar, zihinsel işlevler, zihinsel özellikler, bilinç ve bunların fiziksel bedenle, özellikle beyinle ilişkilerini inceleyen felsefenin bir alt araştırma koludur. Bedenin zihinle ilişkisi bakımından zihin-beden sorunu, zihnin doğası ve onun fiziksel bedenle ilişkili olup olmadığı gibi diğer sorunlara rağmen, zihin…

Devamı…

Estetik

Güzel olan ve güzellik hakkında ya da güzelllik değeri ve güzellik yargısı felsefe tarihinde her zaman değerlendirmeler söz konusudur. Bu bağlamda hemen her felsefe eğiliminin epistemoloji, mantık ve etik bölümleri olması gibi genelde açık ya da örtük olarak estetik bir bölümü de olduğu söylenebilir…

Devamı…

Metafizik

Metafiziği tanımlamaktaki zorluk Aristotales’in bu alana ismini verdiği yüzyıldan bu yana bu alanın gösterdiği değişimdir. Metafiziğin konusu olmayan konular metafizik içine dahil edilmişlerdir. Yüzyıllarca metafiziğin içinde olan Din felsefesi, Aklın felsefesi, Algı felsefesi, Dil felsefesi ve Bilim felsefesi gibi konular kendi alt başlıkları altında…

Devamı…